Algemene voorwaarden Buro Beeldend

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Buro Beeldend: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Nipkowstraat 2B, 3771 RL te Barneveld, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 56471637.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Buro Beeldend een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Wederpartij, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Buro Beeldend en de Wederpartij gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Buro Beeldend zich jegens de Wederpartij verbindt tot het verlenen van Diensten en/of de levering van Producten.
 6. Duurovereenkomst: een Overeenkomst in het kader waarvan Partijen zich gedurende een bepaalde of onbepaalde periode jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties, zoals in geval van hosting van een door Buro Beeldend opgeleverde website.
 7. Diensten: de diensten waartoe Buro Beeldend zich in het kader van de Overeenkomst jegens de Wederpartij heeft verbonden, waaronder, doch niet uitsluitend en in de meest ruime zin des woords, begrepen kunnen zijn, het bedenken van productpromoties, campagnes en creatieve concepten en/of het vervaardigen en leveren van een of meerdere Werken.
 8. Werk: een werk in de zin van de Auteurswet dat door of namens Buro Beeldend en in opdracht van de Wederpartij wordt vervaardigd, zoals een logo, website, webshop, foto, video of het ontwerp van een brochure, folder, banner, advertentie, magazine, boek, reclame-uiting of decoratie.
 9. Producten: de in de kader van een Overeenkomst door Buro Beeldend aan de Wederpartij te leveren zaken (voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten), zoals, maar niet beperkt tot, drukwerk, relatiegeschenken, fysieke magazines, boeken, banners, brochures, folders enzovoort.
 10. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Buro Beeldend en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Buro Beeldend worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Buro Beeldend (waaronder haar offertes mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Buro Beeldend kan haar aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog herroepen.
 2. Aan een aanbod van Buro Beeldend dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van Buro Beeldend dat gebaseerd is op door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Wederpartij geen rechten ontlenen.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Wederpartij het aanbod van Buro Beeldend op de eventueel daartoe door Buro Beeldend aangewezen wijze heeft Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het aanbod van Buro Beeldend, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Buro Beeldend anders aangeeft.
 4. Indien Buro Beeldend de Wederpartij, naar aanleiding van een mondeling gesloten Overeenkomst, een Schriftelijke bevestiging verstrekt, wordt geacht dat deze bevestiging de Overeenkomst juist en volledig weergeeft, tenzij de Wederpartij ter zake binnen twee werkdagen na ontvangst van de bevestiging gemotiveerd en Schriftelijk heeft geklaagd.
 5. Indien de Wederpartij de Overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien de Wederpartij overgaat tot tussentijdse annulering van de Overeenkomst, is Buro Beeldend gerechtigd vergoeding te vorderen van de winstderving ten gevolge van de annulering ontstaan. Deze vergoeding betreft het bedrag waarop Buro Beeldend tevens aanspraak had gemaakt in geval de Overeenkomst op reguliere wijze was geëindigd. In geval van een uurtarief, wordt de door Buro Beeldend verwachte tijdsbesteding als uitgangspunt genomen voor de vaststelling van de bedoelde vergoeding.
 2. Het bepaalde in lid 1 laat de dwingende wettelijke rechten van Consumenten onverlet.

ARTIKEL 5. | DUUROVEREENKOMSTEN

 1. Een Duurovereenkomst wordt geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan, indien niet uitdrukkelijk en Schriftelijk een bepaalde looptijd is overeengekomen. Indien uitdrukkelijk en Schriftelijk een bepaalde looptijd is overeengekomen, wordt de Duurovereenkomst na verstrijken van de bepaalde looptijd steeds stilzwijgend verlengd voor opnieuw de oorspronkelijk overeengekomen bepaalde looptijd, tenzij de Duurovereenkomst conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd.
 2. Een Duurovereenkomst eindigt door opzegging per e-mail met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, doch niet eerder dan dat de eventuele bepaalde looptijd is verstreken.
 3. Buro Beeldend is steeds gerechtigd de overeengekomen prijs van een Duurovereenkomst te wijzigen. Buro Beeldend zal de Wederpartij van een prijsverhoging uiterlijk twee maanden voordat de prijswijziging van kracht wordt in kennis stellen. In geval de Duurovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, zal de prijswijziging niet eerder van kracht worden dan wanneer deze bepaalde tijd is verstreken.

ARTIKEL 6. | DERDEN

 1. Buro Beeldend is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden en aldus derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de derden als bedoeld in het vorige lid. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Buro Beeldend, jegens de Wederpartij een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen als ware zij zelf partij bij de Overeenkomst.
 3. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, is Buro Beeldend niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden als bedoeld in lid 1.
 4. Buro Beeldend aanvaardt in geen geval enige aansprakelijkheid voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden met die de Wederpartij zelf een overeenkomst heeft gesloten, ook niet indien dit op advies of door bemiddeling van Buro Beeldend is gebeurd.
 5. Het is mogelijk dat de derden als bedoeld in lid 1 hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Buro Beeldend gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met haar gesloten Overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Wederpartij te aanvaarden.

ARTIKEL 7. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ IN HET ALGEMEEN

 1. De Wederpartij is gehouden om steeds alle informatie (waaronder in een voorkomend geval content zoals afbeeldingen e.d. mede begrepen), die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor die opzet c.q. uitvoering van de Overeenkomst is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door Buro Beeldend voorgeschreven wijze, aan Buro Beeldend te verstrekken. De Wederpartij staat in voor de juistheid van alle door haar aan Buro Beeldend verstrekte informatie.
 2. De Wederpartij dient Buro Beeldend voorts steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het verlenen van alle bevoegdheden en autorisaties, die nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst. De Wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.
 3. Indien en voor zover uitvoering aan de Overeenkomst wordt gegeven op locatie van de Wederpartij of een andere door haar aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, draagt de Wederpartij er zorg voor dat de aangewezen ruimte(n) van uitvoering daarvoor geschikt is/zijn en Buro Beeldend op die locatie kosteloos gebruik kan maken van alle daar aanwezige en in redelijkheid door haar gewenste zaken en voorzieningen.
 4. Indien en voor zover medewerkers van of leidinggevenden binnen de organisatie van de Wederpartij, dan wel door de Wederpartij ingeschakelde derden bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, staat de Wederpartij ervoor in dat deze personen tijdig ter beschikking staan van Buro Beeldend en dat zij alle medewerking verlenen teneinde een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken.

ARTIKEL 8. | TERMIJNEN

 1. Buro Beeldend spant zich in de eventuele uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen waartoe zij zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, na te komen, doch zijn deze termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Buro Beeldend treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij Buro Beeldend Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld en Buro Beeldend na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Indien Buro Beeldend voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Buro Beeldend gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging.
 3. Verzuim van Buro Beeldend biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 9. | LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. De levering van Producten vindt plaats op de uitdrukkelijk overeengekomen plaats en wijze. In geval van bezorging, geschiedt levering op het door de Wederpartij opgegeven afleveradres. In geval geen afleveradres is vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.
 2. Buro Beeldend is gerechtigd om orders in gedeelten te leveren.
 3. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren om de Producten in ontvangst te nemen en/of het uit hoofde van de Overeenkomst door haar aan Buro Beeldend verschuldigde bedrag te voldoen.
 4. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Wederpartij is toe te rekenen, is Buro Beeldend gerechtigd de Producten voor rekening van de Wederpartij op te slaan, onverminderd de verplichting van de Wederpartij tot voldoening van het uit hoofde van de Overeenkomst door haar aan Buro Beeldend verschuldigde bedrag. De in verband met de niet-inontvangstname door de Wederpartij zoals hier bedoeld, te maken extra kosten, zoals extra bezorgkosten, komen dan ook voor rekening van de Wederpartij.
 5. De Wederpartij dient op het moment van leveren, althans meteen daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar oordeel van de Wederpartij niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient zij daarvan meteen mededeling te doen aan Buro Beeldend. In geval de Producten op locatie van Buro Beeldend worden geleverd, wordt geacht dat de aard en hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden als de Producten door of namens de Wederpartij zijn meegenomen.
 6. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen zeven dagen nadat de Wederpartij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had behoren te geraken, Schriftelijk bij Buro Beeldend te zijn ingediend. In afwijking van vorenstaande geldt een klachttermijn van twee maanden na ontdekking indien de Wederpartij een Consument is.
 7. Producten kunnen nimmer zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Buro Beeldend worden geretourneerd.
 8. Indien de Wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor Buro Beeldend uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.

ARTIKEL 10. | WERKEN: UITVOERING, (OP)LEVERING EN KLACHTEN

 1. Onverminderd hetgeen ter zake uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen, worden Werken naar eigen technisch en creatief inzicht van Buro Beeldend of de door haar ingeschakelde derde uitgevoerd.
 2. Een Werk met betrekking tot webdesign en andere grafische ontwerpen is gebaseerd op het door Buro Beeldend verstrekte en door de Wederpartij goedgekeurde voorstel of concept. De goedkeuring van de Wederpartij leidt tot het definitieve Werk.
 3. Een Werk met betrekking tot video- of fotoproductie is gebaseerd op de tussen Partijen op voorhand, bijvoorbeeld aan de hand van uitgewisselde ideeën en/of een vastgesteld script, overeengekomen specificaties.
 4. De Wederpartij maakt aanspraak op één kosteloze correctieronde, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk meerdere correctierondes zijn overeengekomen. Van deze correctieronde kan gebruik worden gemaakt onder de voorwaarde dat de eerder tussen Partijen gemaakte afspraken daardoor niet worden verlaten. Wijziging van geleverde video’s of foto’s is uitsluitend mogelijk ten aanzien van elementen die na de opnamedag redelijkerwijs nog bewerkbaar zijn, zoals wat betreft fotoshop of technische montage. Eventueel door de Wederpartij gewenste correcties in een Werk die buiten het bereik van de kosteloze correctieronde(s) vallen, zijn niet bij de overeengekomen prijs inbegrepen en worden, voor zover correcties mogelijk zijn, tegen de daartoe overeengekomen meerprijs uitgevoerd.
 5. Levering van video- en fotocontent en andere bestanden geschiedt langs elektronische weg, op een door Buro Beeldend te bepalen, doch passende wijze.
 6. In geval van levering van een Werk middels WeTransfer of soortgelijk middel, is de Wederpartij verantwoordelijk voor het op tijd downloaden en opslaan van het Werk, en wel vóór verstrijken van de houdbaarheid van de downloadlink. Voor het opnieuw aanvragen van de bestanden kan Buro Beeldend naar redelijkheid vast te stellen administratiekosten in rekening brengen in verband met onder meer het opzoeken van de bestanden uit het archief en het opnieuw uploaden daarvan.
 7. De Wederpartij dient bij de (op)levering van een Werk dan wel het voorstel/concept daarvan, binnen zeven dagen te onderzoeken of Buro Beeldend de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen c.q. de Wederpartij correcties op het voorstel/concept wenst, en dient Buro Beeldend daarvan binnen deze termijn in kennis te stellen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat het Werk aan de Overeenkomst beantwoordt c.q. de Wederpartij het Werk als definitief aanvaardt.
 8. Afwijkingen tussen enerzijds het gerealiseerde Werk en anderzijds hetgeen uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen, kunnen geen reden zijn voor afkeuring, compensatie, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het Werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. Evenwel wordt op verzoek van de Wederpartij en mits zulks redelijkerwijs van Buro Beeldend kan worden gevergd, uitvoering gegeven aan correcties van het Werk tegen de daartoe overeengekomen meerprijs.

ARTIKEL 11. | KLACHTEN TEN AANZIEN VAN OVERIGE DIENSTEN EN FACTUREN

 1. Het bepaalde in dit artikel vindt toepassing op andere Diensten dan het realiseren van een Werk als bedoeld in het vorige artikel.
 2. De Wederpartij is gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de Overeenkomst door Buro Beeldend onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door haar veronderstelde tekortkoming, aan Buro Beeldend mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen twee werkdagen aan Buro Beeldend Schriftelijk te bevestigen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat Buro Beeldend ter zake aan haar verplichtingen heeft voldaan en de Wederpartij geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van Buro Beeldend ter zake.
 3. Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum Schriftelijk bij Buro Beeldend te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van de Wederpartij om ter zake alsnog bezwaar te maken is komen te vervallen.
 4. Indien de Wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor Buro Beeldend uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.
 5. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot volledige en tijdige betaling, alsmede haar verplichting tot verdere nakoming van de Overeenkomst, bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

ARTIKEL 12. | OVERMACHT

 1. Buro Beeldend is niet verplicht de Overeenkomst (verder) na te komen indien en voor zolang zij daartoe niet in staat is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, technische storingen, brand, ongeval of ziekte van personeel, transportbeperkingen, stroomstoringen, storingen in communicatieverbindingen en dergelijke, waardoor nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk is.
 2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Buro Beeldend bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte c.q. nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst. Overige schade als gevolg van overmacht komt niet voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 13. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Buro Beeldend is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Buro Beeldend ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door Buro Beeldend in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Buro Beeldend gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de Wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen heeft gesteld.
 3. Voorts is Buro Beeldend gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 4. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Buro Beeldend op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en/of ontbindingsrecht.
 5. Voor zover de grond die tot opschorting of ontbinding van de Overeenkomst heeft geleid, aan de Wederpartij kan worden toegerekend, is de Wederpartij verplicht de schade die Buro Beeldend dientengevolge lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Buro Beeldend de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle eventuele nog openstaande vorderingen op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 14. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Onverminderd het bepaalde in het volgende lid, vermeldt het aanbod van Buro Beeldend een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, een vaste prijs en/of uurtarief en een periodiek tarief in het kader van een Duurovereenkomst.
 2. Indien Partijen de prijs niet uitdrukkelijk zijn overeengekomen, wordt de Overeenkomst uitgevoerd tegen de op dat moment gebruikelijke daarvoor door Buro Beeldend gehanteerde tarieven.
 3. In geval van een uurtarief worden de daadwerkelijk door of namens Buro Beeldend gewerkte uren op basis van nacalculatie aan de Wederpartij doorberekend.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Buro Beeldend vermelde en door de Wederpartij verschuldigde bedragen exclusief btw, met dien verstande dat een aanbod gericht aan Consumenten bedragen (mede) inclusief btw vermeldt.
 5. Behoudens voor zover Partijen reeds uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen, is Buro Beeldend gerechtigd gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling of een voorschot te vorderen, met dien verstande dat Buro Beeldend een Consument in het kader van een consumentenkoop nimmer zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs.
 6. Buro Beeldend is niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst voor zolang de Wederpartij in gebreke is met de voldoening van enige op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens Buro Beeldend.
 7. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de door Buro Beeldend op de betreffende factuur vermelde termijn. Buro Beeldend hanteert een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken.
 8. Buro Beeldend is gerechtigd de aan de Wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 9. De Wederpartij is steeds gehouden te betalen zonder beroep op opschorting of verrekening, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument, in de weg staat.
 10. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat dit verzuim intreedt, is de Wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de Wederpartij handelt in hoedanigheid van Consument.
 11. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 15. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Buro Beeldend is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door de Wederpartij verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan Buro Beeldend kan worden toegerekend.
 2. Buro Beeldend verleent de overeengekomen Diensten naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. Voor zover de aard of strekking van de betreffende verbintenis daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt Buro Beeldend zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis.
 3. De Wederpartij is zich ervan bewust dat Buro Beeldend ter zake opgeleverde websites redelijkerwijs geen volledige bescherming kan bieden tegen de veiligheidsrisico’s die een verbinding met het internet meebrengt en dat deze risico’s groter zijn in het geval van een permanente verbinding met het internet. Indien de Wederpartij deze risico’s wenst te verkleinen of uit te sluiten, dient de Wederpartij voor eigen rekening en risico een deugdelijke firewall en virusbeveiliging op te zetten, behoudens voor zover uitdrukkelijk is overeengekomen dat de Dienstverlening van Buro Beeldend ook daarin voorziet.
 4. Buro Beeldend is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door fouten, misconfiguratie en het niet meer werken van een opgeleverde website doordat bepaalde scripts, codes of plug-ins niet meer werken bij verouderde versies van scripttalen of plug-ins van derden die niet meer kunnen worden geüpdatet of in andere zin tot problemen leiden.
 5. Buro Beeldend is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van vermissing, verwisseling of beschadiging van data of overige gegevens van de Wederpartij.
 6. Buro Beeldend is niet aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de Wederpartij door derden.
 7. Buro Beeldend is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen of te verrichten onderhoud aan servers en andere systemen waarvan de Dienstverlening van Buro Beeldend afhankelijk is.
 8. Buro Beeldend is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 9. Mocht Buro Beeldend ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Buro Beeldend te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient Buro Beeldend hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Buro Beeldend ter zake vervalt.
 10. De aansprakelijkheid van Buro Beeldend is beperkt tot het alsnog deugdelijk verlenen van de Diensten dan wel herstel of vervanging van de leverantie waarop de aansprakelijkheid van Buro Beeldend betrekking heeft. Indien het alsnog deugdelijk verlenen van de Diensten c.q. herstel en vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Buro Beeldend beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Buro Beeldend betrekking heeft.
 11. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Buro Beeldend een jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 12. Indien de Wederpartij ter uitvoering van de Overeenkomst aan Buro Beeldend goederen, zoals databestanden, afbeeldingen, video’s etc. verstrekt die beschermd zijn krachtens de Auteurswet of enig ander intellectueel eigendomsrecht, staat de Wederpartij ervoor in dat geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Buro Beeldend in en buiten rechte van alle gevolgen voortvloeiende uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie daarvan.
 13. De Wederpartij vrijwaart Buro Beeldend van haar eventuele aanspraken en aanspraken van derden voor schade waarvan de oorzaak aan anderen dan Buro Beeldend toerekenbaar is. Indien Buro Beeldend uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Buro Beeldend zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Buro Beeldend, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Buro Beeldend en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
 14. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 15. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Buro Beeldend.

ARTIKEL 16. | MUZIEKRECHTEN

 1. Voor muziek welke in een (op internet) te openbaren videoproductie of andere uiting wordt gebruikt, moet door de Wederpartij een vergoeding voor de rechten afgedragen worden aan een auteursrechtenorganisatie zoals Buma/Stemra, SENA, Stichting SYNC of een hiermee vergelijkbare organisatie. Deze auteursrechten zijn additionele kosten. Voor zover deze rechten door tussenkomst van Buro Beeldend worden verleend, wordt de hoogte van de rechten achteraf bepaald en toegevoegd aan de eindfactuur. Wat betreft gebruik van muziek dat verder strekt dan de rechten waarvoor de Wederpartij heeft betaald middels de factuur van Buro Beeldend, is de Wederpartij te allen tijde eindverantwoordelijk voor de registratie, vergoeding en betaling van deze rechten. De Wederpartij vrijwaart Buro Beeldend van alle aanspraken van derden ter zake.
 2. Als Buro Beeldend door nalatigheid en/of niet juist handelen van de Wederpartij een factuur en/of heffing van Buma/Stemra, SENA, Stichting SYNC of een daarmee vergelijkbare organisatie ontvangt, is de Wederpartij verplicht deze factuur en bijkomende kosten te voldoen. In deze gevallen is Buro Beeldend gerechtigd een administratieve vergoeding van € 200,- in rekening te brengen. Daarnaast zullen eventuele andere extra kosten hieruit voortvloeiende, eveneens aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 17. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Buro Beeldend behoudt zich alle rechten en bevoegdheden van intellectuele eigendom voor die haar volgens de wet, zoals de Auteurswet, toekomen. Het eigendom van door Buro Beeldend (op)geleverde Werken, maar ook van haar ideeën, geleverde concepten, beelden, scripts, rapportages e.d. blijft bij Buro Beeldend rusten. Deze goederen mogen door de Wederpartij uitsluitend worden gebruikt voor de door Partijen bij het aangaan van de Overeenkomst beoogde gebruiksdoeleinden en aldus niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd, bewerkt of doorgegeven aan derden, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Buro Beeldend.
 2. Een aan de Wederpartij toerekenbare schending van het bepaalde in het vorige lid, geeft Buro Beeldend het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen.
 3. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, behoort niet tot de Diensten het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Wederpartij.
 4. Tenzij dit redelijkerwijs niet van de Wederpartij kan worden gevergd, is Buro Beeldend te allen tijde gerechtigd om haar naam op het Werk te vermelden dan wel te laten verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het Wederpartij niet toegestaan om het Werk zonder vermelding van deze naam te gebruiken.
 5. Buro Beeldend heeft, onverminderd het bepaalde in artikel 16.1, het recht een Werk of delen daarvan openbaar te maken en/of te (doen) vermenigvuldigen ten behoeve van haar eigen promotie op bijvoorbeeld haar website, zonder dat hiervoor voorafgaand toestemming van de Wederpartij is vereist en zonder dat dienaangaande enige vergoeding behoeft te worden betaald.

ARTIKEL 18. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle Producten blijven eigendom van Buro Beeldend totdat de Wederpartij ter zake de betreffende Overeenkomst al haar betalingsverplichtingen jegens Buro Beeldend is nagekomen.
 2. Het de Wederpartij verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht Buro Beeldend hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. Bij overtreding van het in dit artikel gestelde, wordt het uit hoofde van de Overeenkomst door de Wederpartij verschuldigde, terstond volledig opeisbaar.
 5. De Wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Buro Beeldend of door Buro Beeldend aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De Wederpartij dient Buro Beeldend op eerste verzoek alle informatie te verschaffen teneinde haar eigendomsrechten te kunnen uitoefenen.
 6. Als de Wederpartij, nadat de Producten door Buro Beeldend aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 19. | SLOTBEPALINGEN

 1. Buro Beeldend is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal de Wederpartij daarvan in kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan haar worden verstrekt en waarna deze van toepassing zijn. In geval van een Consument geldt dat gewijzigde algemene voorwaarden niet op een lopende Overeenkomst van toepassing zijn indien en voor zover de wijzigingen tot nadeel van hem strekken.
 2. Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Gelderland wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Buro Beeldend een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. Indien de Wederpartij een Consument is, is de Consument gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen binnen een maand nadat Buro Beeldend Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door haar aangewezen rechter te willen procederen.